תמיכה ממלכתית בהשקעות בקזחסטן

החוק של רפובליקה קזחסטן "על השקעות", אשר התקבל ב- 8 בינואר 2003, כולל מתן הטבות מס בהשקעות. החוק קובע את הבסיס החוקי והכלכלי של עידוד השקעות, מבטיח הגנת זכויות המשקיעים אשר משקיעים בקזחסטן, וכן מגדיר את דרכי התמיכה הממלכתית בהשקעות ואת דרך פתרון המחלוקות בין משקיעים. למנגנון החדש של התמיכה הממלכתית בהשקעות כמה יתרונות מהותיים, ואלה הם:

א.  החוק החדש מבטיח תמיכה ועידוד הן של משקיעים מקומיים והן של משקיעים זרים. החוק מקצר את זמן בדיקת הבקשה לקבלת הטבות, ומנגנון קבלת ההטבות נעשה פשוט. כמו כן, החוק החדש אינו מגדיר את היקפן המינימאלי של ההשקעות ולכן הורחב היקף היישום, וכיום הוא כולל עסקים קטנים ובינוניים בתחומי הפעילות המועדפים.
ב.  שוויון בין משקיעים זרים ומשקיעים מקומיים נתמך בסעיפי החוק המצוינים ומגן עליהם מפני הפקעה והלאמה, בביצוע בדיקות מטעם גופים ממלכתיים, בפתרון מחלוקות בתחום ההשקעות, וכן בפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו מפעילותם של גופים ממלכתיים ובעלי תפקיד.
 
בהתאם לחוק החדש, באמצעות חתימת חוזה עם הגוף המוסמך אפשר לקבל את הטבות המס הבאות:
1.   הטבות בתשלום מסים בהשקעות, כולל:
א.  הטבות במס הכנסה תאגידי
ב.  הטבות במס רכוש
ג.   הטבות במס מקרקעין.
2.   שחרור מתשלום מכס. 
3.   מענקים ממלכתיים.
 
1. הטבות בתשלום מסים בהשקעות ניתנות לפרק זמן מוגדר בהתאם להיקף ההשקעה בהון קבוע.
א.  הטבות במס הכנסה תאגידי ניתנות ל:
- מפעלים המשקיעים בהרחבת מפעלים קיימים וחידושם. הטבות אלה מקנות את הזכות לקזז מההכנסה השנתית הכוללת את עלות ההון הקבוע המופעל לפרק זמן שאינו עולה על 10 שנים.
- מפעלים חדשים המשקיעים בתחום פעילות אחד (אחיד) מקבלים שחרור מתשלום מס על ההכנסות המתקבלות מהשקעות במשך 10 שנים (נורמה זו נכנסה לתוקף החל מ- 1 בינואר 2005 באמצעות הכנסת תוספות לקודקס המסים).
ב.  הטבות במס רכוש מקנות לנושים את השחרור מתשלומי מס רכוש בנכסים קבועים הנכנסים לשימוש מחדש במסגרת פרויקט השקעות במשך עד 5 שנים.
ג.   הטבות במס מקרקעין משחררות את הנושה מתשלום מס מקרקעין בגין מגרשי קרקע אשר נרכשו והמשמשים לביצוע פרויקט השקעות במשך עד 5 שנים.
תאריך התחלתההטבות נקבע בחוזה בהתאם לחוקי המיסוי של רפובליקה קזחסטן. אין הטבות מס בהשקעות בפעילות של אישות משפטית לגביה קיימות הטבות מס, וכן בניצול אוצרות הטבע. כמו כן, אין הטבות מס לנכסים קבועים הניתנים לאישות משפטית של רפובליקה קזחסטן כמענק ממלכתי.
 
2. שחרור מתשלום מכס ניתן בעסקאות יבוא של ציוד וחלקי חילוף לציוד זה המיובאים כדי לבצע 
פרויקט השקעה. השחרור מתשלום מכס ניתן לכל משך זמן החוזה, אך לא יותר מ- 5 שנים מעת רישום החוזה. החלטה בעניין שחרור מתשלום מכס והארכת מועד השחרור מתקבלת באמצעות גוף מוסמך בתחום ההשקעות.
 
3. מענקים ממלכתיים ניתנים באמצעות ממשלת קזחסטן או באמצעות גוף המוסמך לדבר, בתיאום גופים ממשלתיים הולמים בתחום ניהול והשאלה של רכוש מדינה וקרקעות, בתנאי ביצוע כל התחייבויות בחוזה. מענק ממלכתי מעובר לאחר ביצוע כל ההתחייבויות בפרויקט על-ידי המשקיע. 
 
הערכת מענקים ממלכתיים נעשית בהתאם לקריטריונים על-פי מחיר השוק, הנקבע בהסתמך על חוקיה של רפובליקה קזחסטן.
 
היקפו המרבי של המענק הממלכתי יהיה לא יותר מ- 30% מהיקף ההשקעות בנכסים קבועים של אישות משפטית של רפובליקה קזחסטן. 
 
במידה שעלות הערכת המענק המבוקש תעלה על ההיקף המרבי, אישות משפטית של רפובליקה קזחסטן תהיה רשאית לקבל את הרכוש המבוקש, עם תשלום הפרש בין עלותו המוערכת והיקפו המרבי של המענק הממלכתי.
 
טלפון: 03-6915006   |   פקס: 03-6915011   |   דוא"ל:  israelrk@israelrk.com   |   כתובת:  בית התעשייה , רח' המרד 29 , ת.ד. 50292, ת"א 61502